Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich, middels een post-HBO-opleiding van 4 jaar heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of door een tekort aan bewegingservaring. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.

Alle kinderfysiotherapeuten zijn direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis-)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van de leerkracht, consultatiebureau-arts of huisarts. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt wanneer u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind.

Werkwijze

Onderzoek

Allereerst wordt getracht het kind op zijn gemak te stellen. De ouders zijn altijd bij het onderzoek aanwezig.

Door middel van anamnese, observatie, gestandaardiseerde testen en aanvullend onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van de motorische mogelijkheden en beperkingen van het kind. De bevindingen worden met ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan. Vaak wordt, nadat ouders hiervoor toestemming hebben verleend, ook contact opgenomen met andere betrokkenen (bv. leerkracht of andere paramedische disciplines zoals de logopedist) voor overleg en advisering. Er wordt altijd een verslag naar de verwijzer gestuurd en in overleg met ouders naar bv. huisarts, specialist, consultatiebureauarts, leerkracht of schoolarts. Ouders krijgen altijd een kopie van het verslag.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie, waarbij op een speelse manier vaardigheden worden getraind. Meestal zijn ouders bij de behandeling aanwezig, zodat zij een goed inzicht krijgen in de problematiek van hun kind. De behandeling duurt circa 30 minuten. Regelmatig worden oefeningen/ opdrachten meegegeven voor thuis, zodat het kind veel ervaring kan opdoen en de vaardigheden sneller onder de knie heeft.

Afsluiting van de behandeling

Er wordt geregeld geëvalueerd en dan worden testen herhaald. Wanneer voldaan is aan de hulpvraag en de behandeldoelen zijn bereikt, wordt een eindverslag geschreven voor de huisarts en eventueel andere betrokkenen. Ouders ontvangen hiervan ook weer een kopie.

Soms wordt geadviseerd om na verloop van tijd contact op te nemen voor een herhalingsonderzoek om te bezien of de ontwikkeling zich zonder behandeling goed blijft doorzetten.

Vergoeding

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

  • Bij niet chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar.
  • Bij chronische aandoeningen alle behandelingen.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Voor kinderen geldt GEEN EIGEN RISICO.

Menu